Zasady przyjmowanie publikacji do druku

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały:

  • zgodne z podjętą tematyką kolejnych jumerów pisma;
  • wartościowe merytorycznie;
  • poprawne stylistycznie i językowo;
  • spełniające kryteria formalne;

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały zawierające:

  • imię i nazwisko autora;
  • informację o autorze (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko, miejsce pracy) ;
  • tytuł publikacji w języku polskim i angielskim;  
  • streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 0,5 strony;
  • pełen tekst publikacji zredagowany zgodne z wymogami formalnymi;
  • wypełnienione i podpisane „Oświadczenie autorskie“ o przeniesieniu przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu link)

Materiały należy kierować do redakcji pocztą elektroniczną na adres: rkaminski@ahe.lodz.pl Teksty złożone w redakcji Homo Politicus nie mogą być wcześniej publikowane oraz nie mogą być przekazane innym redakcjom celem opublikowania.